Henüz bahçeme söylemedim ⎮ I Haven’t told my garden yet

Henüz bahçeme söylemedim 

Sasha Pirogova* – Kerem Ozan Bayraktar

17 – 30/10/2020

Kültür için Alan tarafından desteklenen Monitor, “Henüz bahçeme söylemedim” başlığını taşıyan sergisinde Sasha Pirogova ve Kerem Ozan Bayraktar’ı bir araya getiriyor. Yaşamın kaynağından yola çıkarak kurgulanan sergi, onun farklı formlara bürünerek varlığını sürdürmeye devam eden yapısına odaklanıyor. 

Her şeyin bir öncekinin kalıntısı olduğu varsayıldığında, her birinin ardında kalan, bir diğeriyle bir araya gelip başka bir şeye dönüşüyor. O, eskiden olduğu haliyle artık burada olmasa da ötekinin yapıtaşlarını oluşturuyor. Hala burada, nefes alıyor, nefes oluyor ve dünyaya tekrar bırakılıyor. Karl Raimund Popper, birbirine dönüşerek bulunduğu çevreyi daha iyi bir yere çevirme uğraşında olan organizmalardan söz ederken hücrenin ölüm, parçalanma ve füzyondan oluşan üç haline değinir. Yazara göre, diğer tüm hücreleri oluşturan asıl hücre, biçimler arası yolculuğu sayesinde hala varlığını korumaktadır ve yerküreyi bahçeye dönüştürmüştür.** Hikâyenin başladığı büyük patlamada beliren ilk şey olan ışık, karanlığın içinden yükselmiştir. Popper’a göre organizmaların en önemli özelliği “atmosferi oksijenle doldurmaları ve güneş ışığının besin olarak kullanılabilmesini bulmalarıdır.”*** Işığın ardından ise bitkiler ve hayvanlar alemi onu takip etmiştir.  Sasha Pirogova “Garden” ismini taşıyan videosunda, yaşam ve ölümü karanlık ve aydınlık kavramları üzerinden ele alır. Aydınlığın zıttı olarak algılanması alışılagelmiş karanlık, sanatçının çalışmasında ışık eksikliği olarak karşımıza çıkar. Pirogova’ya göre, insan ışık kaynağıdır ve insanın olduğu her yerde ışığın ortaya çıkması için umut vardır. Böylelikle insan, çiçeklerin sonsuza dek açmaya devam ettiği bahçeyi yaratır. “Garden”, yaşamın zafer kazandığı bir anlatıdır. 

Pek çok yaşam formunun ölümüne sebep olan oksijenin ortaya çıkışı, dünyaya şu anki sakinleriyle birlikte insanı da getirmiştir. Dünya, bugünkü yaşının yaklaşık yarısındayken siyanobakterilerin yaptığı fotosentez, atmosfere oksijen yayılmasını ve çok hücreli canlıların gelişimini sağlamıştır. Kerem Ozan Bayraktar, “Respiration” isimli çalışmasında yaşam ve ölüm arasında kurduğu ilişkiyi, Büyük Oksidasyon Olayı sonrasından sunduğu kesitle aktarıyor. Tüm canlı varlıkların nihai durağı olarak görülen ölüm, yeryüzünden silinme konusunda son görevi görmeyip devinimin basamaklarını oluşturuyor. Sanatçının çalışmasında yer alan, yaşamın risk altında olduğu anlarla bağdaştırılan ambulanslar, hareket edebilmek için diğer her şey gibi enerjiye ihtiyaç duyuyor. Zamanın yaşayan organizmaları, seneler içinde dönüşerek maddenin farklı hallerinde yeryüzünde tekrar dolaşıma giriyor. Diğer tüm hücreleri oluşturan asıl hücre büründüğü sonsuz biçimle, parçalanmaya ve bir araya gelmeye devam ediyor. 

“Henüz bahçeme söylemedim”, yok olma üzerine düşünmenin evrensel boyutta arttığı zamanımızda, bitkilerin sessiz deviniminden ilhamla, akışın iki yönlü sürekliliğini anımsatmaya çalışıyor.

* Marina Fridman işbirliğiyle.

** Karl Raimund Popper, Daha İyi Bir Dünya Arayışı, Çev. İlknur Aka, YKY, Cogito, Sf. 26, 2019

 ***a.g.e, Sf. 28, 2019

//

I haven’t told my garden yet

Sasha Pirogova – Kerem Ozan Bayraktar

17 – 30/10/2020

I haven’t told my garden yet

Sasha Pirogova* – Kerem Ozan Bayraktar

17 – 30/10/2020

Supported by Spaces of Culture, Monitor brings together Sasha Pirogova and Kerem Ozan Bayraktar in the exhibition entitled “I haven’t told my garden yet.” Created on the basis of the origin of life, the exhibition focuses on its structure that continues to exist in different forms.

Assuming that everything is a remnant of the previous one, what is left behind each one merges with the other and turns into something else. Although that is no longer here in its previous form, it constitutes the building blocks of the other. It is still here; breathing, becoming breathe and being released back to the world. When Karl Raimund Popper talks about organisms that transform into each other in an effort to turn their environment into a better place, he refers to the three states of the cell consisting of death, fragmentation and fusion. According to the author, the main cell that constitutes all the other cells still exists, thanks to its journey between forms, and has transformed the earth into a garden.* * The light, which is the first thing that appeared in the big bang starting the story, rose from within the darkness. According to Popper, the most important feature of organisms “is that they fill the atmosphere with oxygen and have found out that sunlight can be used as food.”*** The light was followed by the world of plants and animals. In her video titled “Garden”, Sasha Pirogova deals with the life and death through the concepts of dark and light. In the artist’s work, darkness is grasped as a lack of light not the opposites of the light as habitually perceived. According to Pirogova, the human being is a source of light. If there is human, there is hope for the light appears. In this way, the human being creates the garden in which flowers continue to bloom eternally. “Garden” is a story that refers to the life which triumphs.

The emergence of oxygen, which caused the death of many life forms, brought human beings to the world, along with its current inhabitants. When the world was about half of its present age, photosynthesis by cyanobacteria enabled oxygen to spread into the atmosphere and the development of multicellular organisms. Kerem Ozan Bayraktar, in his work “Respiration”, conveys the relationship he established between life and death with a section he presented after the Great Oxidation Event. Death, which is seen as the final stop of all living beings, does not fulfill the last task regarding extinction from the earth and constitutes the steps of the movement. The ambulances in the artist’s work, which are associated with the moments when life is at risk, need energy to move like everything else. The living organisms of time transform over the years and get into circulation of the earth in different states of matter. The original cell that makes up all other cells continues to disintegrate and come together in the infinite form it takes on.

“I haven’t told my garden yet” tries to remind the two-way continuity of flow, inspired by the silent motion of plants, in our time when thinking on extinction has universally increased. 

* In collaboration with Marina Fridman

* *Karl Raimund Popper, In Search of a Better World – Daha İyi Bir Dünya Arayışı, Translated by İlknur Aka, YKY, Cogito, p. 26, 2019

*** Ibid., p. 28